ഇന്റലിജന്റ് വാക്വം പിക്കിംഗ്-അപ്പ്, മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഫീഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം